Home
About us
Portfolio
Contact us
With Customers
 
 
 
Software Solutions
Inventory Plus

Office Documentary ManagementTM  เป็นระบบงานที่ใช้ช่วยในการบริหารงานการขาย การผลิต, การสั่งซื้อ และงานบัญชีเข้าไว้ด้วยกัน  โดยระบบจะเก็บข้อมูลลูกค้า, ผู้ผลิต, รายละเอียดการสั่งซื้อ, ประวัติการขายสินค้าและสถานะการชำระเงิน เพื่อช่วยตัดสินใจในการบริหารงานการขาย ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยระบบการซื้อ-ขายจะเชื่อมโยงกับส่วนบริหารลูกหนี้-เจ้าหนี้, การบันทึกรายการบัญชี และ ภาษีซื้อ-ภาษีขาย ทำให้สามารถติดตามสถานะของลูกหนี้-เจ้าหนี้ได้ตลอดเวลา

Office Documentary ManagementTM  พัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา Visual Basic 6.0 ซึ่งเป็นภาษาที่เหมาะสมที่สุดในการทำ ระบบ Office Documentary ManagementTM เพราะมีความเร็วในการทำงานสูง เชื่อถือได้สูง และเป็นภาษาที่นิยมใช้เขียน Application ต่างๆ มากมาย พร้อมทั้งการนำเอาระบบฐานข้อมูลแบบ Microsoft Access ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่มีมาพร้อมกับ Windows ทำให้ลดค่าใช้จ่ายการซื้อระบบฐานข้อมูล แต่ถ้ามีระบบฐานข้อมูลอื่นอยู่แล้วก็สามารถปรับโปรแกรมให้สามารถรองรับการทำงานกับระบบฐานข้อมูลอื่นได้ ซึ่งจะเพิ่มความมีเสถียรภาพในการจัดเก็บข้อมูลให้มากยิ่งขึ้น

จุดเด่นของ Office Documentary ManagementTM
         ทางบริษัท Advanced Info Plus Co., Ltd. ได้่ออกแบบการทำงาน โดยคำนึงถึงการทำงานของผู้ใช้เป็นหลัก โดยอาศัยรูปแบบของการทำงานจริง ซึ่งจุดเด่นของโปรแกรมโดยทั่วไปมีดังนี้ คือ

การกำหนดความปลอดภัยของข้อมูล  สามารถกำหนดระดับในการเข้าถึงข้อมูลได้หลายลักษณะ เช่น ดูข้อมูลได้อย่างเดียว, แก้ไขข้อมูลได้ เป็นต้น  พร้อมทั้งระบบ User Tracking ติดตามการทำงานของผู้ใช้แต่ละคน ตรวจสอบย้อนหลัง ได้ตลอดเวลา

ง่ายสำหรับการใช้งาน  สามารถบันทึกข้อมูลได้เหมือนการอ่านหนังสือ คือการกรอกข้อมูลจากซ้ายไปขวา 

การ Export file  สามารถ Export file ได้หลายลักษณะ เช่น Excel file, Microsoft Word เป็นต้น

Multi Tasking  สามารถเปิดหลายๆ หน้าจอพร้อมก็ได้ เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลกันได้

ช่วยในการตัดสินใจ  สามารถช่วยวิเคราะห์รายรับ-รายจ่าย และช่วยในการตัดสินใจ ด้านราคา การให้เครดิตของฝ่ายขาย และการติดตามหนี้ของฝ่ายการเงิน

            Office Documentary ManagementTM  เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการบริหารงานซื้อ-ขาย, การผลิตและระบบเจ้าหนี้-ลูกหนี้

       ซึ่งประกอบด้วย 4 Module ใหญ่ๆ ดังนี้

1.       ระบบการขาย (Sale Division)

o        การทำใบเสนอราคา (Quotation)

o        การรับงาน (Receive Job)

o        วิเคราะห์/รายงาน/กราฟ

Ø       สรุปใบเสนอราคา (Summary of Quotation)

Ø       สรุปการรับงาน (Summary of Receive Job)

Ø       สรุปใบเสนอราคา (Summary of Quotation)

Ø       สรุปภาีษีขาย (Summary of VAT Sale) 

2.       ระบบการผลิต (Production Division)

o        ใบเบิกสินค้า (Requisition Order)

o        วิเคราะห์/รายงาน/กราฟ

Ø       สรุปใบเบิกสินค้า (Summary of Requisition) 

3.       ระบบบัญชี (Finance Division)

o        ใบส่งสินค้า (Delivery Order)

o        ใบแจ้งหนี้ (Invoice)

o        ใบเพิ่มหนี้ (Debit Note)

o        ใบลดหนี้ (Credit Note)

o        ใบวางบิล (Billing)

o        ใบเสร็จรับเงิน (Receipt)

o        การหักภาษี ณ ที่จ่าย (Withhold Tax)

o        การปิดใบเสร็จรับเงิน (Close Receipt)

o        การจ่ายเงิน (Pay Cash)

o        วิเคราะห์/รายงาน/กราฟ

Ø       สรุปใบส่งสินค้า (Summary of Delivery Order)

Ø       สรุปใบแจ้งหนี้ (Summary of Invoice)

Ø       สรุปใบเพิ่มหนี้ (Summary of Debit Note)

Ø       สรุปใบลดหนี้ (Summary of Credit Note)

Ø       สรุปใบวางบิล (Summary of Billing)

Ø       สรุปใบเสร็จรับเงิน (Summary of Receipt)

Ø       สรุปการหักภาษี ณ ที่จ่าย (Summary of Withhold Tax)

Ø       สรุปการจ่ายเงิน (Summary of Pay Cash)

Ø       สรุปเจ้าหนี้ (Summary of Debtor List)

Ø       สรุปลูกหนี้ (Summary of Creditor List)

4.       ระบบจัดซื้อ (Purchase Division)

o        ใบสอบถามราคาเพื่อออกใบสั่งซื้อ (Requisition Price)

o        ใบสั่งซื้อ (Purchase Order)

o        การปิดใบสั่งซื้อ (Close Purchase Order)

o        วิเคราะห์/รายงาน/กราฟ

Ø       สรุปใบสอบถามราคาเพื่อออกใบสั่งซื้อ (Summary Requisition Price)

Ø       สรุปใบสั่งซื้อ (Summary Purchase Order) 

Office Documentary ManagementTM ประกอบด้วย

ระบบการขาย (Sale Division)

o        การทำใบเสนอราคา (Quotation) 

 

o        การรับงาน (Receive Job) 

 

o        วิเคราะห์/รายงาน/กราฟ

Ø       สรุปใบเสนอราคา (Summary of Quotation)

Ø       สรุปการรับงาน (Summary of Receive Job)

Ø       สรุปใบเสนอราคา (Summary of Quotation)

Ø       สรุปภาีษีขาย (Summary of VAT Sale) 

ระบบการผลิต (Production Division)

o        ใบเบิกสินค้า (Requisition Order) 

 

o        วิเคราะห์/รายงาน/กราฟ

Ø       สรุปใบเบิกสินค้า (Summary of Requisition)

 ระบบบัญชี (Finance Division)

o        ใบส่งสินค้า (Delivery Order) 

 

o        ใบแจ้งหนี้ (Invoice)

 

o        ใบเพิ่มหนี้ (Debit Note) 

 

o        ใบลดหนี้ (Credit Note) 

 

o        ใบวางบิล (Billing) 

 

o        ใบเสร็จรับเงิน (Receipt) 

 

o        การหักภาษี ณ ที่จ่าย (Withhold Tax) 

 

o        การปิดใบเสร็จรับเงิน (Close Receipt) 

 

o        การจ่ายเงิน (Pay Cash)

 

o        วิเคราะห์/รายงาน/กราฟ

Ø       สรุปใบส่งสินค้า (Summary of Delivery Order)

Ø       สรุปใบแจ้งหนี้ (Summary of Invoice)

Ø       สรุปใบเพิ่มหนี้ (Summary of Debit Note)

Ø       สรุปใบลดหนี้ (Summary of Credit Note)

Ø       สรุปใบวางบิล (Summary of Billing)

Ø       สรุปใบเสร็จรับเงิน (Summary of Receipt)

Ø       สรุปการหักภาษี ณ ที่จ่าย (Summary of Withhold Tax)

Ø       สรุปการจ่ายเงิน (Summary of Pay Cash)

Ø       สรุปเจ้าหนี้ (Summary of Debtor List) 

 

Ø       สรุปลูกหนี้ (Summary of Creditor List)

 

ระบบจัดซื้อ (Purchase Division)

o        ใบสอบถามราคาเพื่อออกใบสั่งซื้อ (Requisition Price)  

o        ใบสั่งซื้อ (Purchase Order)

 

o        การปิดใบสั่งซื้อ (Close Purchase Order) 

 

o        วิเคราะห์/รายงาน/กราฟ

Ø       สรุปใบสอบถามราคาเพื่อออกใบสั่งซื้อ (Summary Requisition Price)

Ø       สรุปใบสั่งซื้อ (Summary Purchase Order)


สนใจติดต่อ

คุณไพรวัลย์ ไม้เนียม : 081 658 6357
                           priwal@aiplus.net

คุณสุพรัชชัย พิมแพง : 081 909 6060
                           supratchai@aiplus.net

 

 
200/432 Moo 1 Viphawadirangsit rd., Lakhok, Muang Pathumthani, Pathumthani, 12000 Thailand.     Hotline : 081 658 6357
    Copyright © 2008 AIPLUS™. All Rights Reserved.